/-\|_|_ [()/V\|º|.|†[-|^$ /-\|^[- |:|^()/<[-/\/

github | keybase | resume